Banksy grafika dziewczynka z czerwonym balonem

Regulamin

Regulamin Fundacji Drogi Proste

§ 1. Nazwa i siedziba Fundacji

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Drogi Proste”. Siedziba Fundacji znajduje się w Sopocie, 81-704, ul. Tadeusza Kościuszki nr 16/2, NIP 585-150-24-19, REGON 526752425, KRS 0001065388. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez e-mail: fundacja@drogi proste.org oraz telefonicznie pod numerem +48 795-452-060.

§ 2. Cele i zadania Fundacji

Celem Fundacji jest

 1. Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej młodym ludziom w potrzebie.
 2. Wsparcie w podejmowaniu trudnych wyborów życiowych i budowanie ich pewności siebie.
 3. Zmniejszenie stygmatyzacji związanej z problemami psychologicznymi w społeczeństwie.
 4. Umożliwienie młodym ludziom rozwijania zdrowych relacji i umiejętności interpersonalnych.
 5. Wzmacnianie świadomości zdrowia psychicznego w społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Poradnictwo psychologiczne.
 2. Warsztaty i grupy wsparcia.
 3. Mentorstwo życiowe.
 4. Warsztaty rozwoju osobistego.
 5. Kampanie edukacyjne.
 6. Partnerstwa z instytucjami.
 7. Tworzenie sieci wsparcia.
§ 3. Organizacja i zarządzanie

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego regulaminu.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.
§ 4. Finanse

Fundacja gospodaruje swoimi finansami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rzetelnego zarządzania.

Działalność Fundacji finansowana jest w szczególności z środków pochodzących z:

 • majątku własnego Fundacji (dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych Fundacji);
 • spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 • odsetek z rachunków bankowych i lokat;
 • zaciągania pożyczek;
 • dobrowolnych świadczeń, wpłat, dofinansowania;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • środków uzyskanych z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • innych wpływów i dochodów;
 • innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu;
§ 5. Darowizny
 1. Strona internetowa https://drogiproste.org jest prowadzona i administrowana przez Fundację Drogi Proste, opisaną w § 1, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania za pośrednictwem strony internetowej wymienionej w pkt. 1. dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez usługę Integratora Płatności Paynow przy współpracy z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 18 (00-850), zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 5260215088.
 3. Wpłacającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 5. Serwis PayNow umożliwia dokonywanie jednorazowych i cyklicznych płatności w formie darowizn na rzecz Organizatora poprzez przekierowanie do serwisu w celu opłacenia darowizny.
 6. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności udostępnianych poprzez serwis PayNow, są to w szczególności:
 • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez PayNow
 • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayNow. Dostępne formy płatności: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności poprzez serwis PayNow nie podlegają zwrotom poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 3. Czas realizacji darowizny jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora.
§ 6. Odstąpienie od umowy i reklamacje

Darczyńcy mogą odstąpić od umowy darowizny w każdej chwili, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. W przypadku reklamacji dotyczących płatności, należy je kierować na adres e-mail: fundacja@drogiproste.org, wskazując opis sprawy i kwotę darowizny. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO. Darczyńcy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia itp.

§ 8. Postanowienia końcowe

Zmiany w regulaminie Fundacji mogą być dokonywane przez Zarząd Fundacji.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2023.